image

Tabi’iy Circles

Oleh : Abu Chik Diglee

Tabi’iy dalam pandangan jumhur ulama hadits adalah orang yang bertemu dengan satu orang sahabat atau lebih.Sebagian ulama ada yang mempersyaratkan tidak cukup dengan ketemu tetapi harus mengikuti dan belajar kepada sahabat Nabi saw.

Tabi’iy Circles adalah kalangan tabi’in.Yaitu orang orang yang beriman yang bertemu dan belajar kepada para sahabat Nabi saw dan meninggal dunia dalam keadaan Islam dan beriman.Imam al Hakim al Naisaburiy mengklasifikasikan tingkatan tabi’in menjadi lima belas tingkatan.

Tingkatan terakhir adalah tabi’in yang bertemu dan belajar dengan sahabat Anas bin Malik di Bashrah. Yang ketemu dengan sahabat Abdullah bin Abi Aufa di Kufah.Yang ketemu dengan sahabat al Sa’id bin Yazid di Madinah.Yang ketemu dengan sahabat Abdullah ibn Harits ibn al Juz’a di Mesir.Yang ketemu dengan sahabat Abu Umamah al Bahilliy di Syam.

Hal terpenting yang wajib dipahami oleh umat Islam adalah bahwa setelah Rasulullah saw wafat, ilmu yang berkaitan dengan Islam dan syari’at syari’atnya, tidak lagi berpusat hanya di Madinah dan Makkah.Tetapi telah menyebar ke berbagai tempat, dimana para sahabat berpindah dan bertempat tinggal.Ada yang ke Mesir, Bashrah, Kufah, Syam, Baghdad, dan lain lain.

Menurut Muhammad ‘Ajjaj al Khatib, Jumhur ulama ahli hadits berpendapat, bahwa akhir masa tabi’in adalah tahun 150 Hijriah.Dan akhir masa atba’ al tabi’in adalah tahun 220 Hijriah.Di antara Tabi’iy Circles (kalangan tabi’in) ada mukhadhram atau jamaknya mukhadhramin, yaitu, orang yang menjumpai masa jahiliyah dan masa Nabi saw., kemudian memeluk Islam, tetapi tidak sempat melihat Nabi saw.

Di antara mukhadhramin ini adalah, Abu Raja’ al ‘Atharidiy, Suwaid ibn Ghaffah.Menurut al Hafidz Burhanuddin Sibthu ibn al ‘Ajamiy di dalam kitab Tadzkirah al Thalib al Mu’lim Bi Man Yaqala Innahu Mukhadhram, halaman 7, beliau pernah menghitung Tabi’iy Circles mukhadhramin, jumlahnya ada empat puluh orang.

Siapa yang paling utama di antara para tabi’in itu? Ulama ahli hadits masih khilafiah tentangnya.Bagi penduduk madinah, tabi’in yang paling utama adalah Sa’id ibn al Musayyab.Bagi penduduk Kufah, tabi’in yang paling utama adalah ‘Alqamah ibn Qais al Nakha’iy, al Aswad ibn Yazid al Nakha’iy dan Uwais al Qarniy al Zahid.Bagi penduduk Bashrah tabi’in yang paling utama adalah al Hasan al Bashriy.

Bagi masyarakat Makkah, tabi’in yang paling utama adalah Atha’ ibn Abi Rabah.Sebenarnya masih sangat banyak tabi’in lain yang lebih utama dari nama nama tersebut, misalnya, Urwah ibn al Zubair, Amir al Sya’biy,Muhammad ibn Sirin, dan lain lainya.

Di kalangan tabi’in perempuan ada Hafasah binti Sirin, ‘Amrah binti Abdirrahman, dan Ummu Darda’ al Shughra al Dimasyqiyah.Di Madinah ada tujuh tabi’in fuqaha’, yaitu, Sa’id ibn al Musayyab, al Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar al Shiddiq, ‘Urwah ibn al Zubair, Kharijah ibn Zaid ibn Tsabit, Sulaiman ibn Yassar, Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas’ud al Hudzali, dan Salim ibn Abdillah ibn Umar.

Demikian hebat dan luar biasanya Nabi saw mendidik dan membimbing para sahabatnya, sehingga para sahabatnya juga melahirkan generasi penerus yang tidak kalah hebatnya, yaitu Tabi’iy Circles (kalangan tabi’in), dan kalangan tabi’in inipun, telah pula melahirkan generasi atba’ tabi’in yang juga luar biasa kehebatan dan jasa jasanya bagi Islam dan umatnya.

Semoga kita semua dapat bercermin pada bingkai cermin sejarah kita sendiri, sehingga sikap al Muhafadzah ‘ala qadimi shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik), dapat diwujudkan dalam bentuk kemajuan bagi ummat Islam, dan juga kemajuan peradaban manusia secara universal.Wallahu’alam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Abu Chik Diglee

Tgk. Dr. H. Zulkarnain, MA

Abu Chik Diglee, nama lengkapnya Tgk. H. Dr. Zulkarnain, MA. Selain memimpin Majelis Ratib Haddadiyah, Abu Chik Diglee menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluargan Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Langsa.

Popular Sinopsis Abu Chik Diglee

Related Posts

Milad HMI - Azzawiy id

Related Posts